اکنون می توانید با کارت های اعتباری خود در OpenSea خرید کنید!

اکنون می توانید با کارت های اعتباری خود در OpenSea خرید کنید!

زمان خبر:3 ثانیه قبلبازار بزرگ NFTهای OpenSea، به تازگی امکان پرداخت‌های مستقیم با کارت های اعتباری را از طریق MoonPay راه‌اندازی کرده است. اکنون کاربران می توانند با استفاده از مارک های مختلف کارت های اعتباری و کارت های بانکی مانند American Express، Google Pay و Visa...